Pārlekt uz galveno saturu

Sociālo un humanitāro zinātņu institūta pētījumu virzieni un projekti

SOHU docētāji piedalās dažādu pētniecisku projektu realizācijā, tostarp sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām (nozīmīgākie sadarbības partneri ir Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Ventspils Augstskola), ārvalstu partneriem (Somijas pētniecības institūts MTT Agrifood, Helsinku universitāte (The University of Helsinki), Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte (The Swedish University of Agricultural Sciences)), pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām.

Nozīmīgākie projekti un pētījumi, kuru realizācijā piedalījušies SOHU docētāji:

 • 2013 – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) projekts "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem" (līguma Nr. 2012/104573), pētījums "Izglītības darbinieku vajadzības nodarbinātības stabilitātes un cienīgu darba apstākļu nodrošināšanai un šo jautājumu aktualizēšanai kolektīvajos līgumos";
 • 2012-2013 - Centrāl-Baltijas INTERREG IV A programmas 2007.- 2013. gadam ietvaros līdzdalība projektā "Equine industries promoting economically competitive and innovative regions" (INNOEQUINE);
 • 2010-2014 – Valsts pētījuma programma "NACIONĀLĀ IDENTITĀTE", projekts "Nacionālā identitāte un rīcībspēja" (Y3-26464-960);
 • 2012-2013 – ESF Darbības programmas 2007.-2013.gadam "Cilvēkresursi un nodarbinātība", pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" aktivitāte "Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana" projekts "Senior, piedalies!";
 • 2012-2013 – SOS Bērnu ciematu asociācijas Latvijā pētījums "Sociālajam riskam pakļauto ģimeņu situācijas analīze Latvijā";
 • 2009-2012 – LZP granta projekts Nr 09.1477 "Partnerības modeļi lauku sieviešu uzņēmējdarbības veicināšanai";
 • 2011-2012 – Baltijas jūras reģiona 2007-2013 programmas projekts "Lauku reģionu transformēšana, veidojot jaunus attīstības scenārijus, vēstījumus un pievilcīgu vides dizainu" (Trans in Form, #041) - Jelgavas novads;
 • 2010-2012 – LZP finansēts projekts "Uzņēmējdarbības veicināšana Latvijas laukos: ekonomiskie un sociālie nosacījumi";
 • 2011 - Latvijas Pilsoniskās alianses iedzīvotāju, biedrību un nodibinājumu ideju inkubatora projekts "Iepazīsim savējos" biedrībā "Rīgas aktīvo senioru alianse";
 • 2009-2011 – EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālais projekts "Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās attīstības veicināšanai" (Nr. LV0054);
 • 2010-2011 – RCS Marta projekts "Small is Sustainable – Estonian, Finnish and Latvian NGOs Cooperation for an Eco – Friendly Lifestyle";
 • 2010-2011 – Asociācijas "On the Road" (Itālija) projekts "E-Notes – European NGOs Observatory on Trafficking, Exploitation and Slavery";
 • 2009-2010 – LZP finansēts projekts Nr. 09.1476 "Ģimenei draudzīgas darba vides veidošana Latvijā: biznesa organizāciju redzējums";
 • 2007-2009 – ES Mūžizglītības GRUNDTVIG starptautiskais projekts (LLU Latvija, Fuldas profesionālā universitāte Vācijā sadarbībā ar partneriem no Austrijas, Rumānijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes) CHANCE (Iespēja) "Community Health Management to Enhance Behaviour";
 • 2008-2009 – SOS Kinderdorf International, Austria pasūtīts un SOS Bērnu ciematu asociācijas realizēts starptautisks projekts "Analīze par situāciju Latvijā bērnu tiesību aizsardzības jomā bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē un bērniem, kuriem pastāv risks zaudēt savas ģimenes aprūpi";
 • 2008-2009 - LU SZF projekts, VRAA pētījums "Priekšlikumu sagatavošana Latvijas pilsētu politikas izstrādei";
 • 2008 – LR IZM finansēts projekts XP116 "Mazo lauku pilsētu resursu centra izveide";
 • 2008 –Ozolnieku pašvaldības pasūtīts pētījums "Ozolnieku novada iedzīvotāju attieksme pret Sidrabenes pagasta pievienošanu Ozolnieku novadam";
 • 2008 –LR IZM pētnieciskais projekts xp115 "Lauku tūrisma uzņēmumu specifika un konceptuālie sadarbības modeļi";
 • 2008 – LR IZM finansētais projekts xp117 "Sociālā iekļaušana lauku pašvaldībās administratīvi teritoriālās reformas kontekstā";
 • 2007-2008 -ES Pārejas programmas 2005/017-495-03-01/ "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" ietvaros partnerībā ar pašvaldības iestādi "Jelgavas izglītības pārvalde" tika realizēts projekts Nr. 2005/017-495-03-01/2-29/13 "Tolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana vēstures un sociālo zinību skolotājiem";
 • 2005-2008 –RCS "Marta", Eiropas Kopienas EQUAL Iniciatīvas projekts "Atvērtu darba tirgu sievietēm";
 • 2007 – LZP finansēts projekts lluzp 07– 56 "Sociālās iekļaušanas politikas īstenošana lauku pašvaldībās";
 • 2007 - LR IZM finansēts projekts lluzp07-54 "Mazpilsētu kā nodarbinātības un pakalpojumu centru attīstības stratēģijas";
 • 2005-2007 – Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekta "Labklājības ministrijas pētījumi" Nr. VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003 pētījums "Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas";
 • 2006-2007 – ESF projekts "Investīciju nepieciešamības izvērtējums Latvijas reģionos cilvēkresursu nodrošināšanai viesmīlības nozarē" LLU;
 • 2006 – LR IZM finansēts projekts 06.30-xp37 "Objektīvo un subjektīvo faktoru ietekme uz iedzīvotāju piesaisti Latvijas mazpilsētām un lauku teritorijām".

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas no 2008. līdz 2013. gadam

Ik gadus SOHU docētāji aktīvi piedalās starptautiskās konferencēs un kongresos, publicē savu pētījumu rezultātus konferenču rakstu krājumos, starptautiskos recenzētos izdevumos, izstrādā monogrāfijas un to daļas, publicē mācību grāmatas un mācību līdzekļus. Nozīmīgākās publikācijas ievietotas starptautiskās un citējamās datu bāzēs, piemēram, Web of Science ™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters), Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings data base, SCOPUS, Science Direct, EBSCO: Education Research Complete, GESIS SocioGuide, ProQuets, CAB Direct u.c.

2013. gads

 • Kaufmane D. (2013) Tourism Impacts: the Case of Rural Tourism. In: Actual Problems of Economies of Post- Communist Countries at Current Stage: Proceedings of the International Scientific-Practical Conference Dedicated to the 90th Birth Anniversary of Professor George Papava. – Publishing House of Paata Gugushvili Institute of Economics of TSU, Tbilisi, Georgia. pp. 409 -412;
 • Kaufmane D., Poļaks J. (2013) Sadarbība veselības tūrisma attīstībai Latvijā.Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums, XV. Liepāja: LiepU, 672.-680. Lpp.;
 • Kronberga G. (2013) Universities and businesses as collaborative agents in knowledge transfer. In: Proceedings of the XXV ESRS Congress Rural resilience and vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis, 29th July – 1st August 2013 (Florence, Italy), pp.59-60.;
 • Lunner Kolstrup C., Pinzke S., Löfqvist L., Järvinen M., Korpa V., Paula L., Kursitis A. (2013) Current Status of the Equine Sector in the Central Baltic Region (Finland, Latvia and Sweden). Report of theINTERREG III project "Equine industries promoting economically competitive and innovative regions" (INNOEQUINE), Alnarp, 65 p. ISSN 1654-5427 ISBN 978-91-87117-48-0;
 • Paula L. (2013)Factors affecting capability of rural communities. In: Proceedings of the XXV ESRS Congress Rural resilience and vulnerability: the rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis, 29th July – 1st August 2013 (Florence, Italy), pp.35-36.;
 • Paula L., Järvinen M., Karhu K., Pyysiäinen J., Kolstrup C.L., Pinzke S., Löfqvist L. (2013) Good practices and innovations in the equine sector: current trends and future opportunities. Report of theINTERREG III project "Equine industries promoting economically competitive and innovative regions" (INNOEQUINE), 40 p. ISBN 978-9984-48-108-1(angļu val.), Labās prakses piemēri un inovācijas zirgkopības nozarē: procesi, tendences un nākotnes iespējas. 40 lpp. ISBN 978-9984-48-109-8 (latv.val.).

2012. gads

 • Bite D. (2012) Pašvaldību sadarbības formas Latvijā. Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskie raksti, Humanitārās un sociālās zinātnes, 2012, 20, 38-41 lpp.;
 • Dobelniece S., Lace T. (2012) Global Economic Crisis in Latvia: Social Policy and Individuals’ Responses. –Filosofija.Sociologija. 2012, T. 23, Nr 2. – 111-118. ISSN 0235-7186.;
 • Freytag –Leyer B., Eglīte A., Rust P., Vintila M., Marklinder I., Hacket A. F., Kaufmane D. (2012) Community as an Innovative Resource in Europe. In: Central Asia: Regionalization vs. Globalization: Proceedings of The IX KIMEP International Research Conference, Almaty, Kazakhstan, pp.24-25;
 • Kaufmane D., Eglīte A. (2012) Research on the Multiplicative Effect of Rural Tourism in Latvia In: Central Asia: Regionaliztion vs. Globalization:Proceedings of the IX KIMEP International Research Conference, Almaty, Kazakhstan, pp.231-234;
 • Korpa V. (2012) "Darba un ģimenes dzīves saskaņošana privātā sektora organizācijās". Promocijas darbs. Rīga. 190.lpp. ISBN 978-9984-48-069-5;
 • Millere J. (2012)Support provided by municipalities for families: Experience of families with children with special needs in Latvia.3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE. 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Proceedings, France, Volume 2-2012;
 • Paula L. (2012) Kopienu rīcībspēja lauku attīstības kontekstā. Starptautiskās zinātniskās konferences Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas (2011. gada 3.-5. novembris). I daļa: Socioloģijas aktualitātes, Daugavpils: DU, 96.-102.lpp. ISSN 2255-8853, ISBN 978-9984-14-579-2;
 • Rasnaca L. (2012) Peculiarities of the employees’ recruitments by rural employers: the case of Latvia. European Countryside, Versita, Warsaw, Vol. Nr. 3, pp.192-207. ISSN 1803-8417;
 • Rasnaca L. (2012) Flexibility in Labour Market Relations between Employers’ and Employees’. Collection of Papers of the International Scientific Conference New Dimensions in the Development of Society, Proceedings, Jelgava, LUA, October, 2012. ISBN 978-9984-48-052-7;
 • Salmane-Kuļikovska I., Dobelniece S. (2011) Information sources about medicines used in case of children’s rhinitis. – 7th Annual International Scientific conference New Dimensions in the Development of Society. Proceedings. October 6-7, 2011, Jelgava, Latvia. – Jelgava, LLU. – 2012. – 193-200.

2011. gads

 • Barisa L. (2011) Jelgavas novada ilgtspējīga attīstība novada pārvalžu pārstāvju skatījumā. 7th annual International Scientific Conference "New Dimensions in the Development of Society", Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences,Latvia University of Life Sciences and Technologies, October 2011;
 • Bite D., Paula L., Kronberga G. (2011) Sadarbības modeļi zināšanu un tehnoloģiju pārnesē Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Grām.: Tisenkopfs T., Bela B., Kunda I. (zin.red.) Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarde. Rīga: Zinātne, 252.- 296. lpp.;
 • Bite D. (2011) Place Marketing and Specialization of Cities and Towns in Latvia. In: Economic Science for Rural Development, Nr.26, Jelgava: LLU, 2011, pp. 33-39.;
 • Brokāne L.(2011) Bilingvisma nozīme multikulturālas izglītības veidošanā Latvijā"/ SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa: Skolas pedagoģija; Mūžizglītība; Apskati. 2011. gada 27.-28. maijs - Rēzekne, 2011. – 656.lpp. ISSN 1691-5887;
 • Brokāne L., Ozola I. (2011)Etniskās identitātes saglabāšanas problēmasLatvijas reģionos/Rakstu krājums, XIII /Sast.atb.red A.Medveckis, Liepāja, LiePA, 2011, 279.-284. lpp. ISSN 1407-6918;
 • Grīnfelde A., Paula D. (2011) Ekonomiskās stabilitātes uztveres makroekonomiskie un mikroekonomiskie aspekti Latvijā. Starptautiskā zinātniskās konferences "Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos" rakstu krājums, Daugavpils Universitāte, 2011, 41.-45.lpp., ISBN 978-9984-14-540-2;
 • Grīnfelde A. (2011) Pensionāru subjektīvā dzīves kvalitāte Zemgales reģionā. 13. starptautiskā zinātniskā konference Sabiedrība un kultūra. Referātu pilnu tekstu krājums XIII. Liepājas Universitāte. 284.-291.lpp., ISSN 1407-6918;
 • Kaufmane D. (2011)Motives for development of cooperation systems and results in rural tourism in Zemgale In: Economic Science for Rural Development 2011: Proceedings of the International Scientific Conference, No.26. Jelgava: LLU, pp.126-134. ISSN 1691 – 3078;
 • Korpa V. (2011) "Work-Family Reconciliation: Challenges and Solutions". In e-Book: The Value of Work. Updates on Old Issues. Ed. Cuzzocrea V., Laws J. Oxford: Inter-Disciplinary Press. pp.55-67. ISBN: 978-1-84888065-8;
 • Korpa V. (2011) Development of Family-Friendly Workplaces in Latvia: Exploration of Obstructive and Facilitative Factors. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, ISSN: 1309-8063 2011. Vol. 3, No. 2, pp. 499-508;
 • Korpa V. (2011) The Reasons to Maintain Work-Family Provisions in Workplaces in the Times of Crisis. Journal of US-China Public Administration, ISSN 1548-6591 June, 2011, Vol.8, No.6, pp.664-671;
 • Kronberga G., Bite D., Paula L. (2011) Universitātes loma mūžizglītības kontekstā Latvijas reģionos. Starptautiskās zinātniskās konferences "SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA" materiāli, RA, Rēzekne, 2011. gada 27.-28. maijs, II daļa. 558.-567. lpp. ISSN 1691-5887, ISBN 978-9984-44-065-1,;
 • Kronberga G., Paula L., Bite D. (2011) Latvia University of Life Sciences and Technologies as Knowledge Agent in Zemgale Region: Expectations and Reality. Proccedings of Make Lern conference "Knowledge as Business Opportunity", Celje (Slovenia), School for Social and Business Studies, 22-24 June 2011, ISSN 2232-3309, ISBN 978-961-92486-3-8;
 • Kronberga G., Bite D., Paula L. (2011) Starpdisciplinārā sadarbība zināšanu pārnesē: Latvijas Lauksaimniecības universitātes piemērs. Liepājas Universitāte, Sociālo Zinātņu katedra, Vadībzinātņu katedra, 13. rakstu krājums "Sabiedrība un kultūra", Liepāja, 2011, 264.-270. lpp.
 • Kronberga G., Štefenhagena D. (2011) Latvijas Lauksaimniecības universitātes darbības stratēģija sadarbības nodrošināšanā. Liepājas Universitāte, Sociālo Zinātņu katedra, Vadībzinātņu katedra, 13. rakstu krājums "Sabiedrība un kultūra", Liepāja, 2011, 682.-689. lpp.;
 • Kronberga G., Štefenhagena D. (2011) Universitātes darbības efektivitāte reģiona attīstībai. Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, Zinātniski pētnieciskie raksti, Daugavpils universitāte, akadēmiskais apgāds "Saule" 2011, 1091.-1097.lpp.
 • Krūzmētra Ž. (2011) Piepilsētas lauku teritorijas apdzīvojuma pārmaiņas Latvijā. Promocijas darba kopsavilkums, Rīga, Latvijas Universitāte, 74 lpp.;
 • Ķusis J. (2011) Northern Vidzeme municipal development from the perspective of the regional governmental employees.// 7th Annual International Scientific Conference"New Dimensions in the Development of Society". Proceedings. Dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Social Sciences. October 6-7, 2011, Jelgava, Latvia, pp. 162- 169.;
 • Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2010/2011: Nacionālā identitāte: mobilitāte un rīcībspēja. Galv.red. Brigita Zepa un Evija Kļave. Rīga: LU SPPI, 2011, 153 lpp.;
 • Millere J. (2011) Materiālā labklājība kā ģimenes dzīves kvalitātes komponents: bērnu ar īpašām vajadzībām ģimeņu materiālās labklājības raksturojums. RSU Zinātnisko rakstu krājums, Rīga, 210. – 119. lpp.;
 • Millere, J. (2011) Family Quality of Life in Urban and Rural Areas: Experience of Families with Children with Special Needs. Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society, Bulgārija, Volume 5;
 • Paula L., Bite D., Kronberga G. (2011) Prakses kopienas zināšanu pārnesē. LU raksti. Socioloģija. 769. sēj., 21.-35.lpp. ISSN 1407-2157;
 • Paula L., Bite D., Kronberga G. (2011) Studiju darbu tēmu izvēle zināšanu pārneses kontekstā: Latvijas Lauksaimniecības universitātes gadījums. Sociālo zinātņu vēstnesis, 2011 1(12), Daugavpils: DU, ISSN 1691-1881, 109.-129. lpp.;
 • Kronberga G., Bite D., Paula L. (2011) "Starpdisciplinārā sadarbība zināšanu pārnesē: Latvijas Lauksaimniecības universitātes piemērs". Liepājas Universitāte, Sociālo Zinātņu katedra, Vadībzinātņu katedra, 13. rakstu krājums "Sabiedrība un kultūra", Liepāja, 264.-270. lpp.;
 • Rasnača L. (2011) Regional differences in labour market relations. Proccedings of the International Scientific conference "Economic science for rural development, " Jelgava 28-29 April,2011/ Latvia University of Life Sciences and Technologies.- Jelgava,2011.-Nr.26: Sustainability. Integrated and sustainable developmen. pp.200-206.;
 • Rasnača L.(2011) Darba devēju prasības darbiniekiem: reģionālās atšķirības. Sabiedrība, integrācija,izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2011.gada 27.-28.maijs/ Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. Personības socializācijas pētījumu institūts.- Rēzekne: RA izdevniecība, 2011. 2.daļa: Skolas pedagoģija. Mūžizglītība. Apskati, 507.-516.lpp.;
 • Rasnaca L. (2011) Regional diferences in Labour Market Relations. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli "Economic Science for Rural Development", Jelgava: LUA, April, 2011, 200-207.ISSN-1691-3078;
 • Salmane-Kulikovska, I., S. Mezinska, S.Dobelniece, R.Rungule. (2011) Information sources regarding common cold medicines in Latvia. – Filosofija.Sociologija. 2011, T.22, Nr 2, p.198-206. ISSN 0235-7186. Pieejams: http://www.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2011/2/;
 • Salmane-Kuļikovska I., Dobelniece S., Rungule R. (2011) Latvijas iedzīvotāju medikamentu lietošanas paradumi saaukstēšanās saslimšanu gadījumos. Zinātniskie raksti 2010. 2010. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga, RSU, 2011. – 96.-109.lpp.;
 • Zvilna I., Dobelniece S. (2011). Jauno māšu sociālā atbalsta tīklu analīze. Sociālo zinātņu fakultātes Raksti I. Jelgava: LLU SZF, 2011. – 147. – 152.lpp.

2010. gads

 • Bērziņš M., Krišjāne Z., Krūzmētra Ž. (2010) Periurbānās attīstības iezīmes Pierīgā. LU Raksti. Zemes un vides zinātnes, 752.sējums, Latvijas Universitāte 2010. 253.-267.lpp.;
 • Bite D. (2010) Mazpilsētu pētniecība Latvijā. Grām.: Tisenkopfs T. (zin.red.) (2010) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 288-302.lpp.;
 • Grīnfelde A. (2010) The Study of Elements of Pensioner’s Life Quality in the Regions of Latvia. Economic Science for Rural Development, Sustainability, (proceedings of the International Scientific Conference No 23) pp.142-150. lpp, ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9997-3-9;
 • Kaufmane D. (2010) Identification and Application possibilities of Tourism System Models in Regions. In: Research for Rural Develompent: Annual 16th International Scientific Conference Proceedings, Volume No. 2. Jelgava: LLU, pp. 63-69. ISSN 1691-4031.;
 • Korpa V. (2010) Darba un ģimenes dzīves saskaņošana kā pētījumu joma Latvijā. Grām.: Tālis Tisenkopfs (zin.red.) (2010) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 255.-270.lpp.;
 • Kronberga G., Paula L., Bite D. (2010) The University as an Agent of Knowledge Transfer: the Case of Latvia University of Life Sciences and Technologies. Problems of Education in the 21st Century, 26, Siauliai: SMC "Scientia Educologica", ISSN 1822-7864, pp. 79-89;
 • Kronberga G. (2010) Latvian Regional Universities as Agents of Science and Practice. Proceedings of the international scientific conference 5th International Conference". An Enterprise Odyssey: From Crisis to Prosperity –Challenges for Government and Business", Opatija, Croatia;
 • Kronberga G. (2010) Universities as one of regional agents - theoretical concepts and approaches. Proceedings of the international scientific conference "Economic Science for Rural Development - Resources and Education", ISSN-1691-3078, 2010; N022: pp. 162-167;
 • Kronberga G., Brokāne L., Feldmane L. (2010) Multikulturālas vides saglabāšanas iespējas sadarbībā ar NVO Latvijas reģionos. Sabiedrība un kultūra rakstu krājums XII, Liepāja, LiePA 2010. 557 lpp.;
 • Millere J. (2010) The socio-economic security of the family life: socio economic problems of families with children with special needs. UK, Edinburgh;
 • Millere J., Darbiņa G. (2010) Sociālā palīdzība pašvaldību komunikācijā ar sabiedrību. Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. Starptautisks zinātnisku rakstu krājums. 6.sēj. I daļa, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola, Rīga, 179.- 186. lpp.;
 • Millere J., Darbiņa G. (2010) Bērnu īpašo vajadzību ietekme uz viņu ģimeņu dzīves kvalitāti. Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse Starptautisks zinātnisku rakstu krājums. 6.sēj. I daļa, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola, Rīga, 191.- 197. lpp.;
 • Millere J., Dobelniece S. (2010) The Socio-economic Security as a Component of Social Quality of the Family Life: Experience of Families with Children with Special needs. RSU Zinātnisko rakstu krājums, Rīga,180. – 188. lpp.;
 • Paula L., Kaufmane D. (2010) Sadarbības motīvi lauku tūrismā. Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums, XII. Liepāja: LiePA, 491.-496. lpp. ISSN 1407 – 6918;
 • Rasnača L. (2010) Darba devēju un darba ņēmēju attiecību reģionālo atšķirību pētniecība Latvijā 21.gs. Grām.: T.Tisenkofs, B.Bela (red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 239-254. lpp.;
 • Salmene-Kuļikovska I., Dobelniece S. (2010) Studies of Medicines Use by Consumers. – Pieņemts publicēšanai RSU Konferences "Society, Health, Welfare", November 5-6. 2010.

2009. gads

 • Bite D., Ķusis J. (2009) The labor force drain – a serious problem of Latvian small towns. In: Creation of Social Capital, ed.by J.Przybysz. Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology, pp. 93-100.;
 • Brokāne L. (2009) Etniskās identitātes konstruēšana / 5th International ScientificConference "New Dimensions in the Development of Society", Jelgava: LLU SZF ISBN 978-9964-48-005-3;
 • Dobelniece S., Korpa V. (2009) Sociālā iekļaušana lauku pašvaldībās administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. – International Scientific conference New Dimensions in the Development of Society 2009. Proceedings. – Jelgava, LLU;
 • Eglīte A., Vintila M., Grīnfelde A., Kantiķe I. (2009) Healthy Lifestyle in the Elderly’s View in Romania and Latvia. Economic Science for Rural Development, Primary and Secondary production,Consumption (proceedings of the International Scientific Conference) Nr.19. Jelgava. 97.-102.lpp., ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9937-2-0;
 • Фелдмане Л.,Гринфелде А. (2009)Здоровый образ жизни как один из факторов влияющих на качество жизни пенсионеров живущих на селе.Содружество наук Барановичи – 2009, материалы международной научно-практической конференции молодых исследователей. г. Барановичи Республика Беларусь. 197.-198.lpp., ISBN 978-985-498-188-8;
 • Кауфмане Д. (2009) Системные модели и специфика деятельности отрасли сельского туризма. B: Содружество наук. Барановичи-2009: Mатериалы V международной научно-практической конференции молодых иcследователей. Барановичи: РИО БарГУ,c. 115-116.;
 • Ķusis J., Aģis N. (2009) Manipulācijas paņēmienu lietošana politisko partiju atspoguļojumā Latvijas dienas centrālajos laikrakstos. //. Proceedings of the International Scientific Conference New Dimensions in the Development of Society, Jelgava: LUA, 2009.;
 • Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2008/2009: Atbildīgums. Galv.red. Juris Rozenvalds un Ivars Ijabs. Rīga: LU SPPI, 2009, 226 lpp.;
 • Millere J., Pranka M. (2009) Analīze par situāciju Latvijā bērnu tiesību aizsardzības jomā bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē un bērniem, kuriem pastāv risks zaudēt savas ģimenes aprūpi. SOS Bērnu Ciematu asociācija, Rīga;
 • Pieejams: http://www.sosbernuciemati.lv/lv/par-mums/informativie-materiali/;
 • Paula L., Kaufmane D. (2009) Sadarbības motīvi lauku tūrismā. Raksts publicēts 12. starptautiskā zinātniskās konferences "Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses" (LiepU, Liepājā, 2009. gada 23.-24. Aprīlī) rakstu krājumā;
 • Паула Л. (2009) Факторы, влияющие на сельский туризм в Латвии. B: Содружество наук. Барановичи-2009 : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, 21—22 мая 2009 г., Барановичи, Респ. Беларусь / редкол.: В. Н. Зуев (гл. ред.) [и др.]. — Барановичи : РИО БарГУ, 2009. — 276 с.

2008. gads

 • Bariss V. (zin.red.) (2008) Tolerance kā demokrātijas vērtība. Rokasgrāmata, Jelgava, 229. lpp. ISBN 978-9984-784-95-3;
 • Bariss V., Barisa L., Kronberga V. (2008) Administrative – territorial reform: interests of state and inhabitants. In: Countryside – our World. Collection of papers of international conference in Kutná Hora (Czech Republic), April 16-18, 2008, 607 p., pp. 361-370.;
 • Brokāne L. (2008)Gender Representation: peculiarities and Expression with Tradicional Religious Confessions in Latvia. /The Science of Psychology in the Changing World. The First International Psychology School, Moscow – Daugavpils;
 • Dobelniece S., Ķusis J., Lāce T. (2008) Implementation of Social Inclusion Policy in Rural Municipalities. – Proceedings 4th International Scientific Conference New Dimensions in the Development of Society. Jelgava, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Social Sciences, pp. 44-51.;
 • Dobelniece S. (2008) Social inclusion in rural municipalities in Latvia: view of local authorities. In: Countryside – our World. Collection of papers of international conference in Kutná Hora (Czech Republic), April 16-18, 2008, pp. 255-262.;
 • Feldmane L., Grīnfelde A., Eglīte A. (2008) Healthy Lifestyle as a Factor Influencing Retired Peoples’ Quality of Life.Multifunctional Agriculture and Rural Development (III) – rural development and limited resurces, Belgradas Ekonomikas institūta (Serbijā) rakstu krājums (2). 214.-220. lpp., ISBN 978-86-82121-60-2;
 • Grīnfelde A., Mistre B. (2008) Pension as one of the influencing factors of older people’s life quality. Journal "Social Researches. Lithuania", 1(14). 34.-46.lpp., ISSN 1392-3110;
 • Kaufmane D., Paula L. (2008) Sociālo tīklu teorijas pielietojums lauku tūrisma izpētē.Sabiedība un kultūra: rakstu krājums, X. Liepāja: Liepājas universitāte, 56.-64. lpp.;
 • Kaufmane D., Paula L., Feldmane L. (2008) Cooperation Networks of Public and Private Sectors in Rural Tourism of Latvia. In: Countryside – our World. Collection of papers of international conference in Kutná Hora (Czech Republic), April 16-18, 2008, pp.310-319.;
 • Kaufmane D., Paula L., Feldmane L., Grīnfelde A., Eglīte A., Ābele J.(2008) Specifity of Rural Tourism Enterprises and Conceptual Cooperation Models. In: Multifunctional Agriculture and Rural Development (III) – rural development and (un)limited resources: International scientific meeting: Thematic Proceedings, First Book, Belgrade: Institute of Agricultural Economics Belgrade, pp. 350-357.;
 • Korpa V. (2008) Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas izpēte kā pētījumu joma Latvijā. Latvijas Universitātes Raksti. 736.sējums. Socioloģijai Latvijā – 40. Rīga, LU, 2008. 119-134.lpp.
 • Korpa V., Grīnfelde A. (2008) Ģimenei draudzīgu darbavietu veidošana Latvijā: izaicinājumi un iespējas. Starptautiskās konferences "Sabiedrība un Kultūra" Rakstu krājums, X/ Sast.A.Medveckis. Liepāja: LiePA. 2008. 73.-81.lpp.;
 • Kronberga G. (2008) Influence of Social Network and Economical Factors on Welfare of Zemgale Inhabitants. Proceedings of the international scientific conference "Economic Science for Rural development – Rural and Regional Development", ISSN-1691-3078, 2008; N015: pp.66-74.;
 • Ķusis J. (2008) Development strategies of small towns as the bases of sustainability. Countryside – our world. Collection of papers of International conference. Czech University of Life Sciences Prague. Kutna Hora, 2008. pp.371- 379.;
 • Ķusis J. (2008)Municipality officials about small towns development opportunities. // New Dimensions in the Development of Society. Proceedings of the International Scientific Conference. Jelgava: LUA, 2008. 70.-76.lpp. (EBSCO);
 • Ķusis J., Krūzmētra Ž., Bite D. (2008) Pašvaldību stratēģijas teritorijas ilgtspējīgā attīstībā. "Economic Science for Rural Development" Proceedings of the International Scientific Conference, Nr. 15, Jelgava, 88-94 lpp.;
 • Paula L. (2008) Partnerships as Communities of Practice in Latvia. In: Countryside – our World. Collection of papers of international conference in Kutná Hora (Czech Republic), April 16-18, 2008, pp.468-477;
 • Paula L., Kaufmane D. (2008) Sociālo tīklu teoriju pielietojums lauku tūrisma izpētē.// Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, X / Sastād. Arturs Medveckis. Liepāja: LiepU.

Mācību līdzekļi un grāmatas:

 • Brāzma G., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., Moskvins G. (2011) Zinātnes filozofija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Filozofijas katedra, 174 lpp.
 • Paula L. (2011) Mazo grupu pētījumi. Mācību līdzeklis. Liepāja: LiepA, 224 lpp.
 • Brāzma G. (2010) Bioētika: Cilvēka dzīvības radīšana un pārtraukšana. Jelgava: LLU, 128 lpp.
 • Paula L., Korpa V. (2010) Socioloģija. Jelgava: LLU SZF, 143 lpp.
 • Bariss V.(2009) Publiskā administrācija. Jelgava, 111 lpp.
 • Bariss V., Ābele J. (2008) Organizācijas. Jelgava, 54 lpp.
 • Mācību līdzeklis studiju priekšmetā "Socioloģija" LLU studentiem (2007) Sastādīja: Grīnfelde A., Kaufmane D., Korpa V., Paula L. Jelgava: LLU SZF, 87 lpp.
 • Bariss V., Ābele J. (2006) Stratēģiskā plānošana publiskās pārvaldes institūcijās. Jelgava, 53. lpp.